Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest sklepem internetowym działającym w ramach pośrednictwa sprzedaż na odległość, której właścicielem  jest firma Krzysztof Stanek Actiday Facimiech 156, 32-051 Wielkie Drogi, 
  Nip. 9442079121 Regon 365211458.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów produktów oferowanych na stronach Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta można nawiązać pod nr.tel. +48 737 540 676
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu.
  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§ 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą odzieży, akcesoriów sportowych oraz drogą elektroniczną Plan.
 2. Towary dostępne na www.actiday.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawcą Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu jest firma Actiday Krzysztof Stanek zwany dalej Sprzedawcą.
 4. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Sprzedawca tą ofertę przyjmuje. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w potwierdzenie zamówienia które klient otrzyma na podanego przez siebie e-maila.
 5. Usługa Plan polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z planu treningowego lub planu dietetycznego przygotowanego przez Usługodawcę na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi. Użytkownik może odpłatnie rozszerzyć usługę o możliwość konsultacji on-line dzięki której może na bieżąco analizować postępy oraz zadawać pytania dotyczące stosowania planu treningowego lub planu dietetycznego. Szczegółowy zakres usługi zależy od wyboru dokonanego przez Użytkownika i jest każdorazowo przedstawiony Użytkownikowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zgodnie z §5. 
  Użytkownik odpowiada za treść informacji przekazanych Usługodawcy, na podstawie których Usługodawca wykonuje plan treningowy lub plan dietetyczny przeznaczoną dla Użytkownika. Usługodawca zaleca, aby przed skorzystaniem z usługi Użytkownik skonsultował się z właściwym lekarzem i zbadał swój stan zdrowia. Usługodawca zaleca, aby z planów treningowych nie korzystały osoby cierpiące na: wady serca, wady kręgosłupa, dysfunkcje narządu ruchu, przepuklinę, przewlekłe schorzenia lub niewydolność układu oddechowego, przewlekłe choroby zapalne lub posiadające protezę stawu. Usługodawca zaleca, aby z planów dietetycznych nie korzystały osoby cierpiące na: choroby nerek, dnę moczanową, cukrzycę, marskość wątroby, refluks, kandydozę, wrzody układu trawiennego, uchyłkowe zapalenie jelit, hashimoto, chorobę Leśniowskiego-Crohna, dysfunkcje trzustki, dysfunkcje dróg żółciowych, zespół jelita drażliwego, nowotwory układu trawiennego, osoby będące w ciąży lub w okres laktacji.

§ 3. Zasady dokonywania zakupów

 1. Dokonanie zakupu wybranego Produktu na stronach Sklepu internetowego następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu (np. kosztów dostawy), wskazanych przez Sprzedawcę przy zamawianym produkcie lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest produkt wskazany w zamówieniu.
 2. Przy składaniu zamówienia Kupujący może się zarejestrować podając swoje dane osobowe: imienia i nazwiska, dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto, kod pocztowy oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone, adresu e-mail, lub złożyć zamówienie bez rejestracji w którym klient poda niezbędne dane do realizacji zamówienia: imienia i nazwiska, dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto, kod pocztowy oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone, adresu e-mail.
 3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na: zawarcie umowy sprzedaży, akceptacje niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji z nim, jak i na otrzymywanie maili związanych z realizacją zamówienia.
 4. Przyjęcie zamówienia klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich.
 7. Klient związany jest ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Klient może dokonać zapłaty należności w jednej wybranej przez siebie, następujących form płatności: przelewy natychmiastowe, przelew w banku lub przelew na poczcie, przy odbiorze.
 10. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty – odpowiednio do wybranej formy płatności.
 11. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty całości należności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).  W przypadku braku jakiegokolwiek z zamówionych produktów nasz pracownik będzie się kontaktował z Państwem telefonicznie w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 13. W razie skutecznego dokonania zapłaty całości należności Klient otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail wiadomość z potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego produktu.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zakupiony produkt nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wpłaty całości należności uwzględniając dni robocze.
 15. Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Sprzedawca nie odpowiada za udostępnienie przez Klienta tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dostarczenia w wybranym przez klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji na które nie ma wpływu.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • Istnieją wyraźne wątpliwości co do wiarygodności osoby Klienta
 • Zamówienia nie udało się potwierdzić
 • Klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu
 • Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych
 • Formularz zostanie nieprawidłowo wypełniony
 1. Prawo do odstąpienia umowy: Zgodnie z art. 27 Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

§ 4. Dostawa

 1. Koszty przesyłek na terenie kraju znajdują się w zakładce „Czas i koszty dostawy”
 2. Zamówione towary są starannie pakowane i zabezpieczane, aby produkty dotarły w idealnym stanie do klienta.
 3. Przesyłki, w zależności od zadeklarowanej preferencji klienta, są dostarczane przez kuriera DHL lub Pocztę Polską.
 4. Produktów naruszonych bądź ze znacznymi uszkodzeniami nie należy przyjmować i w obecności kuriera sporządzić druk reklamacyjny. W takim przypadku tylko on stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego uszkodzenia) należy wysłać na nasz adres.
 5. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne oraz w weekendy.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej), lecz deklaruje swoją pomoc w namierzeniu przesyłki, tak by klient ostatecznie otrzymał produkt.
 7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 5. Formy płatności

 1. W chwili akceptacji zamówienia na stronie serwisu klient każdorazowo ma możliwość wyboru sposobu płatności.

        Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 
        1.1 przelew

wówczas towar  zostanie zarezerwowany i wysłany na podany przez Klienta adres po zaksięgowaniu           wpłaty na rachunku bankowym.

        Dane do przelewu: nr konta ING: 
        67 1050 1445 1000 0092 3036 6743

        1.2 płatność elektroniczna, 

        Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
        Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

        Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

        1.3 zakup za pobraniem opłacany jest przez klienta w momencie dostarczenia zamówienia przez kuriera.

Do każdej sprzedaży wystawiamy rachunek  lub na życzenie klienta fakturę (nie Vat-owską)(niezbędne podanie numeru NIP oraz stosowny komentarz w nadesłanym zamówieniu)

 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu i opis uszkodzenia.
 2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta, które opierają się na nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Klientów będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. Sprzedawca powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta w toku rejestracji.
 4. Zwroty z tytułu reklamacji muszą być wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą. Po uzgodnieniu w  celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres siedziby Sprzedawcy wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§ 7. Dane osobowe

 1. Użytkownik składając zamówienie w sklepie internetowym podaje dobrowolnie i samodzielnie dane w zakresie: imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz nazwa firmy, e-mail, telefon, dane adresowe i NIP w formularzu rejestracyjnym sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Sprzedającego jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych opcjonalnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
 2. Celem realizacji zamówienia sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwę i adres firmy, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie świadczącej na rzecz Sprzedającego usługi kurierskie w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności online na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 3. Krzysztof Stanek Actiday Facimiech 156, 32-051 Wielkie Drogi Nip. 9442079121, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych. 
 5. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Sprzedawca będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:
  1. w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Klienta;
  2. w przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu  lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu: w sytuacjach gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Sprzedawca przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 8. Szczegóły ochrony danych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 8. Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Kupującemu towaru, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana to rok od momentu jej wydania.
 2. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług (Plan), jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem dokonującym zakupu.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu z Serwisu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia itp. bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.actiday.pl

§ 11. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu www.actiday.pl (w tym zdjęć i opisów towarów bez pisemnej zgody).

Actiday Krzysztof Stanek zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.actiday.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl